Privacyverklaring JdR Financial Consultancy, KVK 24424694, BTW nr.
van Beethovenstraat 41, 3281 TJ Numansdorp

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.jdr-fincon.nl
van Beethovenstraat 41   
3281 TJ  Numansdorp

06-51464390

Jan de Regt is de Functionaris Gegevensbescherming van JdR Financial Consultancy Hij is te bereiken via het algemene telefoonnummer van JdR Financial Consultancy.

Persoonsgegevens die wij verwerken

JdR Financial Consultancy verwerkt gegevens van u, uw bedrijf, uw klanten en bijbehorende werknemers, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt.

Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren verwerken wij ook werknemersgegevens. De vastlegging van deze gegevens wordt op een aparte manier bevestigd door middel van verwerkingsovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.  

De informatie hieronder heeft geen betrekking op de dienstverlening die wij uitvoeren (zie hiervoor de verwerkersovereenkomst), maar op uw acties op onze website, waaronder de gegevens die worden ingevuld in het contactformulier.

Wij verzamelen de volgende gegevens:

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een contactformulier in te vullen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

JdR Financial Consultancy verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan telefonisch contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JdR Financial Consultancy verwerkt de persoonsgegevens van uw bezoek aan onze website voor de volgende doelen:

  • JdR Financial Consultancy analyseert het gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren.
  • JdR Financial Consultancy kan contact met u opnemen als u uw gegevens heeft achtergelaten, bijvoorbeeld om een afspraak in te plannen of een offerte toe te sturen.

Geautomatiseerde besluitvorming

JdR Financial Consultancy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JdR Financial Consultancy) tussen zit. Alle besluiten over deze zaken worden genomen door een natuurlijk persoon.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JdR Financial Consultancy bewaart uw persoonsgegevens conform de wettelijke bewaartermijn. Indien er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, dan hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar. Op uw verzoek zullen wij al eerder uw gegevens vernietigen, tenzij wij vanuit de wet- of regelgeving verplicht zijn om deze langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

JdR Financial Consultancy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JdR Financial Consultancy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JdR Financial Consultancy. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de gegevensverwerking per post of e-mail (telefonisch op te vragen) naar ons toesturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk (binnen vier weken) op uw verzoek.

JdR Financial Consultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JdR Financial Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op per post of vraag ons mailadres per telefoon op.